Òrgans de govern

Alcalde

Josep Blanch Dalmau (CIU)

Junta de Govern

  • Josep Blanch Dalmau (CIU)
  • Pere Maluquer Ferrer (CIU)
  • Rosa Maria Comas Caussa (CIU)

Periodicitat sessions Junta Govern

La periodicitat de la sessions ordinàries serà mensual i tindran lloc l’últim dimarts no festiu del mes i amb horari flexible, a la sala de plens de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

Ple

  • Josep Blanch Dalmau (CIU)
  • Pere Maluquer Ferrer (CIU)
  • Rosa Maria Comas Caussa (CIU)
  • Yolanda Meneses Pujol (CIU)
  • Albert Santaló Peix (ERC-AM)
  • Josep Maria Soler Martí (ERC-AM)
  • Josep Besa Montenegro (ERC-AM)

Règim sessions del Ple

El Ple de l’Ajuntament de Pau, celebrarà sessió ordinària, amb una periodicitat de cada tres mesos Establir com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple municipal l’últim dimarts no festiu de cada trimestre, amb horari flexible i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, sens perjudici de les sessions extraordinàries que s’estimi oportú convocar. No obstant, si per temes d’institucions supramunicipals en què l’Alcalde estigui representat, o bé si alguna altra circumstància impedís o dificultés, per qualsevol causa motivada, la celebració de la sessió ordinària el dia esmentat, es faculta al senyor Alcalde president per poder-la convocar un altra dia amb el mateix caràcter.

Convocatòries

A partir de l´exercici 2017, les convocatòries de les sessions de Ple es publicaran a la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Pau. Hi podeu accedir fent click aquí:

Convocatòries 2017


Convocatòries 2015


Convocatòries 2016

Regidories

Josep Blanch Dalmau (CIU)

Àrea de Planejament, Gestió Urbanística i Relacions Institucionals

Pere Maluquer Ferrer (CIU)

Àrea de Governació, Hisenda, Medi Ambient i Obres

Rosa M. Comas Caussa (CIU)

Àrea de Cultura, Ensenyament i Serveis Municipals

Yolanda Meneses Pujol (CIU)

Àrea de Salut, Benestar Social, Festes, Joventut i Esports