Edictes

Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4389 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 4040 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3799 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació dels padrons fiscals corresponents a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 639 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 7/2018 (4TC) de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 659 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 453 AJUNTAMENT DE PAU Anunci d'informació pública del Pla de desplegament d'una xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Pau
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 516 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació del padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l'exercici de 2019
Exercici: 2019 Bop: 19-0 Edicte: 515 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació inicial del padró de contribuents d'exaccions municipals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11239 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11238 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'informació pública de l'expedient núm. 7/2018 de modificació de crèdits