Edictes

Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7766 AJUNTAMENT DE PAU - Extracte de l'acord de 24 d'agost de 2021 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pau, de convocatòria d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2021- 2022 (Convocatòria BDNS 582515)
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7653 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6552 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació dels padrons de l'IBI per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6400 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació dels padrons IBI Urbana i Rústica, exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 6137 AJUNTAMENT DE PAU - Informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de nínxols
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5478 AJUNTAMENT DE PAU - Delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5395 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 115-0 Edicte: 5326 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4976 AJUNTAMENT DE PAU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4699 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació d'unes memòries valorades