Edictes

Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5420 AJUNTAMENT DE PAU Anunci d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5350 AJUNTAMENT DE PAU Anunci de delegacions de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5341 AJUNTAMENT DE PAU Anunci sobre delegació de competències a favor de regidors/es
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5340 AJUNTAMENT DE PAU Anunci sobre delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5139 AJUNTAMENT DE PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 5032 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 2/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 5031 AJUNTAMENT DE PAU Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 5030 AJUNTAMENT DE PAU Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4389 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 4040 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019