Hisenda

Pla Econòmic Financer 2016-2017

Donant compliment a l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data  27 de setembre de 2016, s’exposa, a efectes exclusivament informatius,  el Pla Econòmic Financer pel període 2016-2017. Certificació del Ple Memòria Pla Econòmic Financer Previsions d’ingressos i despeses