Anunci de represa de la licitació contracte Redacció POUM

Data límit presentació: 25 de maig de 2020

Hora: 14 hores

Obertura de proposicions

Data: 28 de maig de 2020 (sobres A i B)

Data: es determinarà previ anunci al perfil per l’obertura del sobre C

Anunci