ANUNCI DE SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS

Licitació de la  concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic  del servei de bar del centre cívic de PAU.

Termini de presentació d’ofertes

El  Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (coronavirus), en la Disposició Addicional Tercera estableix que es suspenen i interrompen els terminis per a la tramitació  dels procediments administratius, i que el còmput es restablirà quan perdi vigència l’esmentat Reial Decret, el dia 29 de març de 2020, o la seva pròrroga si es produeix.

Un cop finalitzada la vigència del Reial Decret 463/2020, i de la seva pròrroga si es produeix, us informarem dels terminis que restin pendents per a presentació  d’ofertes de la licitació actualment en curs.

PAU, 16 de març de 2020

L’Alcalde,

Pere Maluquer i Ferrer