APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA D’ACCÉS DE NOVA GENERACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE PAU, PRESENTAT PER TELEFÒNICA DE ESPAÑA

La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 15 DE GENER DE 2019, va aprovar APROVAR el Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant Fibra òptica al municipi de Pau, presentat per Telefònica de España, SAU, de conformitat amb l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, sense perjudici de tercers, salvant el dret a la propietat i supeditat a l’obtenció d’altres autoritzacions que puguin ser preceptives.

Es fa públic l’esmentat acord  en compliment del que preveu l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Edicte aprovació Pla de Desplegament d´una xarxa d´accés de nova generació mitjançant Fibra òptica