APROVACIÓ II PLA INTERN IGUALTAT DE GÈNERE

Pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 27 d’octubre de 2020, es va aprovar inicialment el II Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Pau (2020-2023), de conformitat amb el document tècnic redactat per l’Empresa  Iserveis Einstic, SL.

L’esmentat Pla es troba a exposició pública als efectes de presentació de les al·legacions i suggeriments que es considerin convenients.