APROVACIÓ INFORME DE SEGUIMENT DEL PAES DE PAU

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2020, va acordar APROVAR i donar conformitat a l’informe de seguiment del PAES de Pau, de data desembre 2019, presentat per SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCPL, i que contempla noves actuacions a integrar en el PAES aprovat i vigent fins ara.

Podeu consultar-lo a l’enllaç següent: Informe seguiment PAES