Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats a l’expedient d’expropiació forçosa dels terrenys afectats pel Projecte “Urbanització de la plaça del carrer del Llop”

El Ple de l’Ajuntament de Pau, en sessió extraordinària del dia 26 de novembre de 2018, va acordar aprovar inicialment la relació detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per l’execució del projecte d’obra municipal “Urbanització de la plaça del carrer del Llop”.

Anunci aprovació incial expropiació