APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI) DEL MUNICIPI DE PAU PELS ANYS 2018-2021

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2018, va aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestal (PPI) del municipi de Pau pels anys 2018-2021, redactat per la Tècnica en Protecció Civil, Alícia Herrera Puente.

L’expedient corresponent ha estat exposat al públic durant un termini de trenta dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 3 d’octubre de 2018, i contra el mateix no s’ha presentat cap reclamació, quedant aprovat definitivament.

El Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (PPI) és un instrument de planificació i gestió previst a la Llei forestal de Catalunya de 1988. És l’eina que fixa uns criteris per ordenar la gestió d’infraestructures de prevenció, reduir la vulnerabilitat i minimitzar l’emergència produïda pels  incendis forestals.És un document que  conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis forestals, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció.

Pla Prevenció Incendis – PAU

Cartografia