Comunicat d’Agbar sobre les restriccions d’aigua

Comunicat sobre l’alerta per sequera hidrològica de la unitat d’explotació de l’aqüífer Fluvià-Muga

 

“Agbar, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals, informa de les mesures establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua davant la publicació, en data d’avui (2 d enovembre), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la RESOLUCIÓ ACC/3190/2021, de 25 d’octubre, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es declara l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica de la Unitat d’Explotació de l’Aqüífer Fluvià-Muga.

En haver-se assolit els llindars corresponents dels indicadors de reserva de l’aigua, segons l’acord del Comitè Permanent de la Sequera i del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, l’Agència Catalana de l’Aigua adopta aquesta mesura de la declaració d’alerta “arran del descens continuat de reserves, lligada amb la falta de pluges, de l’aqüífer del Fluvià Muga, amb l’objectiu d’anticipar-se a una sequera extrema i proposar mesures per alentir els descens de reserves”. L’ACA ha justificat la mesura, ja que “degut a la falta de pluges dels darrers mesos en aquesta zona, la reserva d’aigua subterrània està per sota dels 16 metres sobre el nivell del mar”.

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, inclou les regles d’explotació dels sistemes i les mesures a aplicar en relació amb el domini públic hidràulic, amb l’objecte de minimitzar els efectes dels episodis de sequera.

Durant l’estat d’alerta per sequera, s’han d’aplicar les primeres limitacions i restriccions dels diferents usos de l’aigua amb l’objectiu de no empitjorar la situació actual.

De manera genèrica, es demana a tota la població que faci un ÚS RESPONSABLE de l’aigua i que compleixi les mesures particulars que venen contemplades a l’apartat 5.4 del Pla Especial de Sequera:

5.4. Mesures específiques en Alerta

5.4.2. Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a l’abastament de població en Alerta:

L’ús d’aigua per a l’abastament de població resta sotmès a les limitacions següents, que s’apliquen a tots els orígens, excepte quan s’indica el contrari, i per al compliment de les quals ha de vetllar l’Administració competent en la gestió del servei d’abastament domiciliari.

a) El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de ferse només en l’horari de menor insolació (de 20 h a 8 h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable i adaptar-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3 /ha/mes. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parell o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges.

b) Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible per al manteniment d’aquests. En qualsevol cas, s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

c) Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzar, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable. d) Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

e) La utilització d’aigua per omplir piscines queda limitada als casos següents:

• El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

• El primer ompliment de piscines de nova construcció.

• En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

f) La neteja de qualsevol classe de vehicle queda limitada als casos següents:

• Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

• Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

• També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dins d’aquesta categoria, s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

g) En granges, l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús, cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

Descarregar comunicat SEQUERA conca Fluvià-Muga