LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE PAU.

Per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 27 d’octubre de 2020, es va aprovar REINICIAR la licitació per a la concessió administrativa d’us privatiu del domini públic de l’espai destinat a bar del Centre Cívic, situat al carrer Sant Pere, 12 d’aquest municipi de Pau.

En data d’avui, 5 de novembre de 2020, ha estat publicat l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Data límit de presentació d’ofertes:  20 de novembre de 2020, a les 14 h (Quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.)

Documentació que cal presentar:  la que detalla el plecs de clàusules administratives particulars.

 

– Plec de Clàusules Administratives particulars (PCAP)

– Anunci Licitació Bar