PROJECTE CONSTRUCTIU DEL SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAU I ELS OLIVARS DE PAU, AL TERME MUNICIPAL DE PAU

Us informem que el DOGC núm. 8255 de data 26 d’octubre de 2020, es publica l’anunci d’informació pública del Projecte constructiu del sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau, al terme municipal de Pau, de les condicions d’abocament de les aigües tractades al riu Riutort i de la llista de béns i els drets afectats per les obres, clau: LSA.00046/01.P1-AP20-01.

S´obre un termini d´informació pública des del dia 27 d’octubre de 2020 fins al dia 7 de desembre de 2020, ambdós inclosos, a fi que es puguin formular les al.legacions que es creguin oportunes.

Anunci DOGC