REINICI CONVOCATÒRIA ELECCIÓ JUTGES DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

ANUNCI.-

La Instrucció de 28 de maig de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, sobre l’aixecament de la suspensió dels terminis administratius, estableix que amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Per tant, es procedeix a reiniciar la convocatòria per a l’elecció dels jutges de pau titular i substitut.

Les persones interessades en ocupar algún d’aquests càrrecs, poden presentar sol.licitud dins el següent termini, de l’1 de juny al 29 de juny 2020, ambdós inclosos.