Terminis i passos per demanar el vot per correu per les eleccions del 14-F

Els electors residents a l’Estat Espanyol que vulguin sol·licitar el vot per correu poden fer les seves sol·licituds fins el dijous 4 de febrer, i el termini per enviar el vot finalitzarà a les 14h del divendres 12 de febrer.

Pel que fa a la ciutadania resident a l’exterior inscrita al Cens Electoral de Residents Absents (CERA), pot sol·licitar el vot per correu fins el dimarts 19 de gener.

 

Com puc demanar el vot per correu?

Enguany, a causa de la pandèmia de la COVID-19, les eleccions permetran demanar el vot per correu de manera telemàtica a través de correos.es mitjançant l’IDCat Certificat, el DNI electrònic o altres certificats digitals vàlids. També es pot sol·licitar demanant cita prèvia des de l’App o Correos.es i accedir a l’oficina  presencialment on entregaran la documentació del vot per correu. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:

    • El document nacional d’identitat (DNI)
    • El passaport (amb fotografia i signatura del titular)
    • El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En tots tres casos, han de ser documents originals, no s’accepten fotocòpies.

Recordeu que el termini finalitza el 4 de febrer.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l’escriptura notarial o consular són gratuïts). 

Una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa.

En el mateix moment que es rebi la documentació electoral, l’elector pot entregar a l’empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa i l’empleat de Correus li lliurarà un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. O bé, si ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d’una oficina de Correus i  no més tard del 12 de febrer en horaris d’obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.

 

I els residents a l’exterior? 

El CERA que vulgui votar a les eleccions al Parlament podrà fer la sol·licitud de vot fins al 19 de gener

La documentació per sol·licitar el vot per correu es pot trobar:

Aquesta documentació, degudament emplenada, s’ha de lliurar personalment, presentant el DNI o passaport espanyol,abans del 19 de gener a les oficines consulars o seccions consulars de les ambaixades. En el mateix moment de tramitar la sol·licitud de vot, també es pot tramitar la inscripció en el Registre de matrícula consular com a no resident. L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat i urgent la documentació per votar a l’adreça que s’hagi indicat en la sol·licitud.

 

I si soc resident a l’exterior però justament estic a Catalunya?

Si algun elector o electora CERA es troba temporalment a Catalunya o a l’Estat espanyol durant la convocatòria del procés electoral, pot sol·licitar el vot per correu des de qualsevol oficina de Correus de l’Estat. El procediment és el mateix que el vot per correu.  Recordeu que aquests electors no poden votar personalment a la mesa electoral.