RECOLLIDA SELECTIVA FRACCIÓ ORGÀNICA

El proper dia 1 de febrer començarem a fer al nostre municipi la recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM). Això vol dir que a partir d’aquesta data trobareu a les àrees d’aportació un nou contenidor de color marró on hi podreu llençar les sobres del menjar, el paper de cuina i altres residus de cel·lulosa, petits volums de restes vegetals i qualsevol altre material orgànic –taps de suro, serradures … – que es pugui acabar podrint.

D’ara endavant tindrem l’oportunitat de que tot allò que posàvem de naturalesa orgànica al contenidor gris ho puguem dipositar al de color marró, mirant d’arribar al 50% de reciclatge que és el que la Unió Europea estableix com a objectiu a assolir per a aquest any 2020. No oblidem que actualment, a Pau, estem recuperant un 33% dels residus, que són els que dipositem als contenidors groc –els envasos–, blau –el paper– i verd –el vidre. La resta del que generem ha anat fins ara al contenidor gris, i conseqüentment s’ha hagut de portar a l’abocador.

El sistema de buidat d’aquest nou contenidor d’orgànica, afegit a la conveniència d’homogeneïtzar el conjunt d’unitats de les àrees, ens obligarà a alinear tots els contenidors i, conseqüentment, a desplaçar lleugerament els punts d’aportació de residus de la Plaça Major i de la urbanització “Els Olivars”, sempre amb la voluntat de donar el millor servei i de gaudir d’un poble el més endreçat possible.

Full recollida kit FORM (català)

Full recollida kit FORM (anglès)

Full recollida kit FORM (francès)